Опитування стейкхолдерів та їх результати

          

Увага!
Долучайтеся до обговорення

Освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Пропозиції та зауваження надсилати на пошту uim@puet.edu.ua

Дякуємо !

          

Анкетування студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (І семестр)

Результати анкетування
студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська»
(І семестр)

Із метою оцінки якості освітньої складової підготовки (навчання) студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», які здобувають освітній ступінь бакалавра, було проведено анонімне добровільне анкетування. Дані опитування проаналізовано й узагальнено.

Усього взяли участь – 49 студентів.

1. За п’ятибальною шкалою студенти оцінили рівень проведення викладачами кафедри української, іноземних мов та перекладу навчальної роботи (якість проведення навчальних занять, професіоналізм викладачів, пунктуальність, уміння спілкуватися зі студентами тощо):

1

2

3

4

5

-

-

3 (6 %)

15 (30 %)

31 (64 %)

2. За п’ятибальною шкалою студенти оцінили рівень проведення викладачами кафедри виховної роботи (спілкування з куратором, організація екскурсій, залучення студентів до різних заходів тощо):

1

2

3

4

5

1 (2 %)

3 (6 %)

1 (2 %)

8 (16 %)

36 (74 %)

3. Студенти визначили, які форми співпраці з роботодавцями, успішними випускниками університету, на їхню думку, є найбільш доцільними:

Виїзні заняття

 

Проблемні лекції із залученням практичних працівників на базі університету

Тематичні зустрічі з успішними випускниками / студентами

Ваш варіант

16 (30 %)

14 (26 %)

23 (43 %)

1 (1 %)
(практика з носіями мови)

4. Дисципліни, які, на думку студентів, є обов’язковими для розкриття професійних компетентностей майбутнього фахівця у сфері перекладу (подаємо кількісні результати, оскільки кожен студент обирав не менше 20 предметів):

1. Вступ до мовознавства – 30
2. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум – 48
3. Основна іноземна мова: практична граматика англійської мови – 48
4. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька) – 43
5. Основи теорії мовної комунікації – 30
6. Практична психологія – 12
7. Соціологія – 12
8. Філософія – 8
9. Історія та культура України – 7
10. Історія зарубіжної літератури – 19
11. Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови – 45
12. Латинська мова – 14
13. Українська мова (за професійним спрямуванням) – 34
14. Історія англійської мови – 30
15. Практика перекладу з англійської мови – 45
16. Міжкультурна комунікація – 28
17. Риторика – 32
18. Вступ до перекладознавства – 26
19. Переклад ділового мовлення (англійська) – 43
20. Сучасні інформаційні технології – 15
21. Основи наукових досліджень – 10
22. Практична стилістика української мови – 17
23. Переклад у галузі фінансів – 37
24. Порівняльна лексикологія англійської та української мов – 31
25. Порівняльна граматика англійської та української мов – 34
26. Переклад у галузі економіки і менеджменту – 39
27. Теорія перекладу – 44
28. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови – 30
29. Граматичні проблеми перекладу – 44
30. Основи усного перекладу – 42
31. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (німецька) – 26
32. Переклад ділового мовлення (німецька) – 30
33. Переклад у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності – 26
34. Стилістика англійської мови – 33
35. Фізичне виховання – 7

 Висновки:

Студенти І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», які здобувають освітній ступінь бакалавра, загалом задоволені рівнем проведення викладачами кафедри української, іноземних мов та перекладу навчальної роботи 64 % – оцінка «відмінно» (100 % – «задовільно»); рівень виховної роботи 74 % – оцінка «відмінно» (8 % студентів визначили рівень виховної роботи «незадовільним»).

43 %  студентів уважають тематичні зустрічі з успішними випускниками найкращою формою співпраці; 30 % – виїзні засідання; 26 % – проблемні лекції із залученням практичних працівників на базі університету; 1 % – практика з носіями мови.

Дисципліни, які (на думку студентів) є обов’язковими для розкриття компетентностей майбутнього фахівця (за кількістю обраних):

 1. Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум – 48
 2. Основна іноземна мова: практична граматика англійської мови – 48
 3. Основна іноземна мова: практична фонетика англійської мови – 45
 4. Практика перекладу з англійської мови – 45
 5. Теорія перекладу – 44
 6. Граматичні проблеми перекладу – 44
 7. Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька) – 43
 8. Переклад ділового мовлення (англійська) – 43
 9. Практика перекладу з англійської мови – 42
 10. Основи усного перекладу – 42
 11. Переклад у галузі економіки і менеджменту – 39
 12. Переклад у галузі фінансів – 37
 13. Порівняльна граматика англійської та української мов – 34
 14. Українська мова (за професійним спрямуванням) – 34
 15. Стилістика англійської мови – 33
 16. Риторика – 32
 17. Порівняльна лексикологія англійської та української мов – 31
 18. Вступ до мовознавства – 30
 19. Основи теорії мовної комунікації – 30
 20. Історія англійської мови – 30
 21. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови – 30
 22. Переклад ділового мовлення (німецька) – 30
 23. Міжкультурна комунікація – 28
 24. Вступ до перекладознавства – 26
 25. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови (німецька) – 26
 26. Переклад у галузі харчової інженерії та індустрії гостинності – 26
 27. Історія зарубіжної літератури – 19
 28. Практична стилістика української мови – 17
 29. Сучасні інформаційні технології – 15
 30. Практична психологія – 12
 31. Соціологія – 12
 32. Основи наукових досліджень – 10
 33. Філософія – 8
 34. Історія та культура України – 7
 35. Фізичне виховання – 7

          

Анкетування
студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно),
перша – англійська»
I семестр)

Кафедра української, іноземних мов та перекладу провела анонімне опитування студентів І–ІV курсів спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», які здобувають освітній ступінь бакалавра. Метою анкетування було вивчення вражень і думок студентів щодо якості надання освітніх послуг в університеті на вказаній спеціальності. В опитуванні взяли участь 52 респонденти. Упевнені, що пропозиції наших студентів дозволять підвищити якість надання освітніх послуг і рівень конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Анкета розміщена за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/16UOsYado8GsN8YntHygJi6-BebK96Ubs?usp=sharing

Отримані результати:

1. Рівень проведення викладачами кафедри навчальної роботи (якість проведення навчальних занять, професіоналізм викладачів, пунктуальність, уміння спілкуватися зі студентами тощо)

2. Актуальність матеріалу, який викладачі використовують у навчальній роботі

3. Уміння викладачів викликати інтерес до навчальної дисципліни

4. Рівень доступності та зрозумілості навчальних вимог викладачів кафедри

5. Об’єктивність оцінювання викладачами навчальних результатів із дисциплін

6. Рівень забезпечення навчальними і методичними матеріалами під час навчання

7. Можливість отримання консультацій, додаткової інформації, пояснень від викладачів. Відповідь «так» - усі респонденти.

8. Використання системи дистанційного навчання в середовищі Moodle

9. Умови навчання (ергономічність аудиторій, комфорт, технічне забезпечення навчального процесу)

10. Забезпеченість навчальним контентом із дисциплін (якість та інформативність наповнення дистанційних курсів із навчальних дисциплін, наявність інших додаткових джерел для самостійної роботи)

11. Рівень проведення викладачами кафедри виховної роботи (спілкування з куратором, залучення студентів до різних заходів тощо)

12. Рівень методичної та фахової допомоги у виробничих стажуваннях і практиках

13. Рівень залучення до наукової роботи, сприяння участі в наукових та фахових конкурсах, олімпіадах, конференціях (регіональних, всеукраїнських, міжнародних тощо)

14. Рівень налагодження співпраці з потенційними роботодавцями

15. Доцільні форми співпраці з роботодавцями, успішними випускниками та студентами університету

16. Можливість попередньо ознайомитися з переліком навчальних дисциплін на семестр на сайті університету

17. Дотримання принципу вільного вибору навчальних дисциплін

18. Рівень задоволеності освітнім процесом протягом семестру (оптимальна кількість занять на день, стабільність розкладу занять тощо)

19. Оцінка роботи інституту (деканату) та директора (декана)

20. Оцінка вражень та задоволеності від співпраці з іншими структурними підрозділами університету (бібліотека, фінансовий відділ тощо)

21. Виправдання очікувань від навчання за обраною спеціальністю

22. Бажання залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП

23. Чи обрали б цю спеціальність знову?

24. Чи рекомендували б Ви цю спеціальність своїм знайомим?

Відповідь усіх респондентів – «так».

Результати опитування було розглянуто на засіданні кафедри української, іноземних мов та перекладу (Протокол № 9 від 27. 05. 20 р.). Одержані дані кафедра використає для вдосконалення та покращення якості надання освітніх послуг у підготовці фахівців спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Дякуємо за відповіді! Ми працюємо для Вас та прагнемо якісного вдосконалення процесу Вашого навчання!

          

Результати анкетування студентів спеціальності 035 Філологія
035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітнього ступеня магістр

Кафедра української, іноземних мов та перекладу провела анонімне опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Метою анкетування було вивчення вражень і думок магістрів щодо якості надання освітніх послуг в університеті на спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Загалом у опитуванні взяли участь 15 респондентів.

Подаємо отримані результати:

1. Попередня освіта студентів

2. Оцінка рівня проведення викладачами кафедри навчальної роботи

1 – 0
2 – 0
3 – 0
4 – 1
5 – 14

3. Думка студентів про форми співпраці з роботодавцями

Виїзні засідання – 5
Проблемні лекції із залученням практичних працівників на базі університету – 9
Тематичні зустрічі з успішними випускниками – 1

4. Можливість ознайомлення з переліком навчальних дисциплін на сайті

Так – 13
Ні – 2

5. Чи користуються студенти системою дистанційного навчання Moodle

Так – 14
Ні – 1

6. Можливість ознайомлення зі змістом, очікуваними результати навчання, критеріями

Так – 12
Ні – 3

7. Можливість отримання додаткового навчального матеріалу

Так – 15
Ні – 0

8. Об’єктивність оцінювання

Так – 13
Загалом об’єктивно, але є зауваження – 2
Ні, не об’єктивно – 0

9. Дотримання принципів вільного вибору навчальних дисциплін

Так – 14
Ні – 1

10. Готовність до дослідницької діяльності

Так – 14
Ні – 1

11.Виправдання очікувань від навчання

Так – 15
Ні – 0

12. Бажання залучення до процедур забезпечення якості

Так – 2
Ні – 13

13. Обрання спеціальності знову

Так – 15
Ні – 0

14. Рекомендації іншим вступати

Так – 14
Ні – 1

15. Пропозиції

немає

16. Обов’язкові (на думку студентів) дисципліни

 1. Загальне мовознавство – 11
 2. Методика викладання перекладу у вищій школі – 13
 3. Комунікативні стратегії основної іноземної мови – 14
 4. Комунікативні стратегії німецької мови – 15
 5. Письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова) – 15
 6. Функціонально-стильові труднощі перекладу – 15
 7. Педагогіка вищої школи – 10
 8. Автоматизовані системи перекладу – 14
 9. Бізнес-курс основної іноземної мови – 12
 10. Лінгвопрагматичні аспекти перекладу – 15
 11. Письмовий двосторонній переклад (німецька мова) – 14
 12. Основи лідерства – 9
 13. Культура наукової мови – 12
 14. Педагогічна та професійна психологія – 8
 15. Філологічний аналіз художнього тексту – 15
 16. Основи комунікативної лінгвістики – 15

Отже, попередня освіта наших магістрантів така:

ПУЕТ – 10 студентів, ПНПУ імені В. Г. Короленка – 4 студента, НЮУ імені Ярослава Мудрого – 1 студент.

Респонденти вважають, що рівень проведення навчальних занять викладачами кафедри загалом високий.

На думку магістрантів, проблемні лекції із залученням практичних працівників на базі університету є найефективнішою формою співпраці з роботодавцями.

З переліком навчальних дисциплін не змогли ознайомитися двоє респондентів (решта опитуваних ознайомилася).

Лише один магістр не користувався системою дистанційного навчання Moodle.

Усі респонденти обрали б цю спеціальність знову та висловили думку, що навчання виправдало їхні очікування. Один із опитаних магістрів: не рекомендував би цю спеціальність для вступу; висловив неготовність до науково-дослідницької діяльності; не мав вільного вибору навчальних дисциплін.

Обов’язкові дисципліни для вивчення, на думку всіх респондентів: комунікативні стратегії німецької мови, письмовий двосторонній переклад (основна іноземна мова), функціонально-стильові труднощі перекладу, лінгвопрагматичні аспекти перекладу, філологічний аналіз художнього тексту, основи комунікативної лінгвістики.

Результати опитування було розглянуто на засіданні кафедри української, іноземних мов та перекладу (протокол № 9 від 27.05.2020). Одержані дані кафедра використає для вдосконалення та покращення якості надання освітніх послуг у підготовці фахівців спеціальності 035 Філологія 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».