Навчально-методичне забезпечення дисциплін:

          

Бізнес-курс основної іноземної мови

Культура наукової мови

Функціонально-стильові труднощі перекладу

Практика виробнича: переддипломна

          

Навчально-методичне забезпечення дисциплін у 2016–2017 н. р.

Підготовлено та видано навчально-методичне забезпечення:

1. Сухачова Н. С. The financial and economic control (для иностранных студентов на русском и английском языках) : опорный конспект по учебной дисциплине  для иностранных студентов направления подготовки 6.030509, «Учет и аудит» специальности 071 «Учет и налогообложение»  / Ю. А. Верига, А. О. Соболь, Н. С. Сухачова,Н. А. Кулявец – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 170 с.

2. Сухачова Н. С. Англо-російсько-український словник з менеджменту й економіки праці для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» (ППС «Менеджмент організацій»), 6.030508 «Фінанси і кредит» (ППС «Фінанси», ППС «Банківська справа»), 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» (ППС «Управління персоналом та економіка праці»), 6.030504 «Економіка підприємства» (ППС «Економіка підприємства»), 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» (ППС «Товарознавство і комерційна діяльність») / Н. С. Сухачова. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 314 с.

3. Завалій С. Б. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу з дисципліни «Основи теорії мовної комунікації» для студентів спеціальності: 035 Філологія спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма: «Філологія (Англійська, німецька мови)» (260 c.).

4. Завалій С. Б. Навчально-методичний посібник для студентів І курсу з дисципліни «Риторика» для студентів спеціальності: 035 Філологія спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма: «Філологія (Англійська, німецька мови)» (178 c.).

          

Навчально-методичне забезпечення дисциплін у 2015–2016 н. р.

Підготовлено та видано навчально-методичне забезпечення:

1. Є. Є. Гончарова Збірник тестових завдань з «Іноземної мови (за професійним спрямуванням)» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» (ППС «Управління персоналом та економіка праці»)

2. Стеценко В.В., Шаповалов В.О. Економічна теорія: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.020303 «Філологія» / В.В. Стеценко, В.О. Шаповалов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2015. – 38 с. (фіксований власний внесок – 23 стор.).

3. Сухачова Н. С. Англо-російсько-український словник з менеджменту й економіки праці для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент» (ППС «Менеджмент організацій»), 6.030508 «Фінанси і кредит» (ППС «Фінанси», ППС «Банківська справа»), 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» (ППС «Управління персоналом та економіка праці»), 6.030504 «Економіка підприємства» (ППС «Економіка підприємства»), 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» (ППС «Товарознавство і комерційна діяльність») / Н. С. Сухачова. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 314 с.

          

Навчально-методичне забезпечення дисциплін у 2014–2015 н. р.

Підготовлено та видано навчально-методичне забезпечення:

1. Воловик Л. Б. Німецько-український словник для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

2. Король Т. Г. Збірник тестових завдань з читання англомовної фінансової літератури для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (ППС «Фінанси», ППС «Банківська  справа»).

Розроблено дистанційні курси:

1. Бобух Н. М.

2. Воскобойник В. І.

3. Воскобойник В. І.

4. Сухачова Н. С.

5. Гончарова Є. Є.

6. Стеценко В. В.

7. Стеценко В. В.

          

Троє викладачів кафедри (доц. Ковальчук Т. І., ст. викл. Гончарова Є. Є., ст. викл. Стеценко В. В.) проводили практичні заняття з англійської мови для викладачів університету.