Склад кафедри

Бобух Надія Миколаївна

Завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу, доктор філологічних наук, професор. Викладає «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Культуру наукової мови», «Мовний етикет», «Українську мову (за професійним спрямуванням)», «Культуру української мови». Автор понад 80 наукових праць зі стилістики української та болгарської мов, контрастивної лінгвістики, серед них: монографія – «Антоніми в українській поетичній мові»; лексикографічні праці – «Словник антонімів поетичної мови» (рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів); «Шкільний тлумачний словник української мови (для початкових класів)» (у співавт.); статті в наукових фахових виданнях України та інших країн.

Керівник наукової школи «Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти». Під її керівництвом захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (С. Б. Завалій, Л. Л. Колесникова).

Головний редактор збірника наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація» (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Інститут української мови Національної академії наук України), який індексовано в наукометричних базах: National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International,  Google Scholar.

Член редакційної ради збірника наукових праць «Культура слова» (Інститут української мови Національної академії наук України), член редакційних колегій наукових збірників: «Український смисл», «Дослідження з лексикології і граматики української мови» (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), міжнародного наукового журналу з гуманітарних дисциплін  «ELMI IS» (humanitar elmler üzri ayleq beynelxalq elmi jurnal) – Azerbaycan Respublikasi, Baki.

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Викладала українську мову у Великотирнівському університеті «Св. св. Кирил и Методий» та в Бакинському слов’янському університеті.

Нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України, грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств та ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України, грамотою науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти України, почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації, грамотою Полтавської обласної ради, грамотами головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», відзначена «Подякою» правління Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=41OvP8sAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Стеценко Володимир Валерійович 

Кандидат економічних наук, доцент (англійська мова). Автор понад 7 наукових статей у фахових виданнях України, серед них: «Методичні підходи до оцінки ефективності системи маркетингових комунікацій», «Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності маркетингових комунікацій на підприємствах системи споживчої кооперації України». Захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації».

Керівник студентського дискусійного клубу.

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EnNJolQAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Сухачова Наталія Сергіївна 

Кандидат філологічних наук, доцент. Автор 50 наукових та навчально-методичних праць з англомовної термінології, когнітивної лінгвістики та методики викладання іноземних мов у ВНЗ, серед яких 12 статтей у фахових виданнях України, 5 – у виданнях, що індексуються в наукометричній базі Index Copernicus та 1 – у періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science Core Collection, англо-українсько-російський словник із менеджменту й економіки, участь у колективній монографії. Розробила 10 дистанційних курсів із навчальних дисциплін.

Закінчила аспірантуру Запорізького національного університету. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови на тему «Структурно-семантичні й лінгвокогнітивні параметри англомовної терміносистеми менеджменту» у спеціалізованій вченій раді К 64.051.16 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

У період із 20 січня по 28 лютого 2020 року доц. Сухачова Н. С. підвищила свою професійну та педагогічну кваліфікацію, пройшовши науково-педагогічне стажування на тему «Організація освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС» (6 кредитів, 180 годин) в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща).

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=xVoFxwcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Опанасенко Вікторія Вікторівна 

Доктор філософії, старший викладач. Автор близько 40 наукових публікацій з мовознавства, педагогіки, методики викладання іноземної мови. Сфера наукових і професійних інтересів: лексикологія, переклад медійних текстів, художній переклад, локалізація, підготовка майбутніх філологів, формування глобальної компетентності, лінгвокраїнознавство.

Викладає дисципліни: «Основна іноземна мова: аналітичне читання та розмовний практикум», «Практика перекладу з англійської мови», «Основи усного перекладу», «Академічне письмо (англійська мова)», «Переклад і локалізація», «Комп’ютерні системи перекладу», «Методика викладання іноземної мови у вищій школі», «Методика навчання перекладу у вищій школі», «Практикум з усного перекладу», «Автоматизовані системи перекладу».

У 2020 році пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Підтримка науки та досліджень у вищій освіті» (Університет Масарика, м. Брно, Чехія). За результатами міжнародного конкурсу серед молодих науковців отримала грант від Чеської агенції розвитку для проведення наукового дослідження у рамках проекту «Teaching for global competences». Учасник міжнародного проекту №25-CRA20-02_04 «Transformations of pedagogical faculties and universities for XXI century».

Успішно пройшла понад 60 курсів підвищення кваліфікації: «Increasing Classroom Interactions – Methods and Techniques. Teaching Speaking. Teaching Grammar», «Students centered learning», «Approaches to teaching ESL», «Teaching in a mixed-ability class», «Teach more with less», «Advanced English as a Second Language», «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів», «Критичне мислення для освітян», «Освітні інструменти критичного мислення», «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», «Як створити масовий відкритий онлайн-курс», «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа», «Аналітичний центр при університеті: інструкція з експлуатації», «Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх», «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та фізичний розвиток», «Базова психологічна допомога», «Діти і війна», «Університет майбутнього після перемоги», «Тренди в освіті: навчання через досвід, формувальне оцінювання, кейс-технології, VR- та AR-технології», «Тьютор в житті дитини з особливими освітніми потребами», «Resources for Interpreters» та інші.

Керівник студентського клубу «Wright It Right. The Art of Literary Translation».

Куратор Студентської перекладацької агенції «COT» (Cooperation Of Translators).

Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=sQCySm4AAAAJ

Врубель Олександр Олександрович 

Старший викладач. Закінчив Бердянський державний педагогічний університет з відзнакою. Брав участь у всеукраїнських (м. Київ, м. Львів, м. Харків) та міжнародних науково-практичних конференціях (Польща, Латвія) з загального мовознавства,  літературознавства та педагогіки. Має близько 10 наукових публікацій.

Підвищував кваліфікацію з німецької мови в Гете інституті (м. Київ).  Викладає  «Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька)», «Комунікативні стратегії німецької мови», «Письмовий двосторонній переклад (німецька мова)».

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk

Козоріз Тетяна Володимирівна 

Старший лаборант

Забезпечує організацію навчального процесу з дисциплін кафедри, збереження кабінетів (№507, №433, №319, №43), обладнання й ТЗН та ведення кафедрального діловодства.