Науково-дослідна робота кафедри

          

Наукова робота за 2021 н. р.

 1. Бобух Н. М. Фраземи з антонімічними компонентами (на матеріалі поетичних текстів). Лінгвістика : зб. наук. пр. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. № 2 (44). С. 77–84.
 2. Бобух Н. М. Фразеологія творів Ольги Кобилянської. Образне слово Луганщини : матеріали ХІХ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка. Вип. 19. Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020. С. 21–25 (опубліковано в 2021 р.).
 3. Бобух Н. М. Trends in language training of specialists in economics, economic cybernetics, analytics, computer information technology and digital economy. Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 17–18 листопада 2021 року). Полтава : ПУЕТ, 2021. С. 274–277.
 4. Опанасенко В. В. Основні чинники формування та розвитку науково-педагогічного світогляду П. K. Загайка. Дидаскал. 2021. № 21. С. 268–270.
 5. Опанасенко В. В. Лексико-граматичні особливості перекладу рекламних слоганів. Молодий вчений. 2021. № 11 (99). С. 244–247.
 6. Опанасенко В. В. Основні етапи життя та діяльності Петра Кузьмича Загайка. Virtus: Scientific Journal. № 50. 2021. C. 102–104.
 7. Стеценко В. В., Тупиця О. Ю. Сучасні технології аудіовізуального перекладу. Materials of the XVII International scientific and practical Conference Conduct of modern science – 2021. Volume 5. Sheffield : Science and education LTD, 2021. Р. 60–63.
 8. Стеценко В. В., Тупиця О. Ю. Стратегії перекладу комерційних веб-сайтів українською мовою. Materiály XVIII Mezinárodní vedecko-praktická konference «Vedecký prumysl evropského kontinentu – 2021». Volume 4. Praha : Publishing House «Education and Science», 2021. С. 34–36.
 9. Стеценко В. В., Тупиця О. Ю. Особливості відтворення сучасних ІТ-термінів при перекладі на українську мову. Materialy XVII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2021». Volume 1. Przemysl : Nauka i studia, 2021. С. 21–24.
 10. Сухачова Н. С. Semantic derivatives in English economic terminology: derivational and translation aspects. Мова і міжкультурна комунікація : теорія та практика : колективна монографія / за наук. ред. Н. Сизоненко. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С. 159–168.
 11. Сухачова Н. С. Неологізми англомовної економічної терміносистеми: лінгвопрагматичний аспект. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). № 7 (345). 2021. С. 153–160.
 12. Тупиця О. Ю. Практичний курс другої іноземної мови та перекладу (німецька) для студентів спеціальності «Філологія». Сучасні питання філології : теоретична та прикладна лінгвістика : колективна монографія. Полт. ін-т економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; ред. колег. Н. Рябокінь (голова), Л. Данилюк, Н. Мякушко та ін. Полтава : ПІЕП, 2021. С. 224–264.
 13. Тупиця О. Ю. Розвиток фонетичної компетентності студентів під час вивчення другої іноземної мови. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). № 7 (345). 2021. С. 238–246.
 14. Тупиця О. Ю. Treinamento de futuro educador de fala comunicativa para a adaptação social de crianças de 5 a 7 anos por meio da arte moderna (Communicative-speech future educator training for social adaptation of 5- to 7-year-old children by means of modern art). Revista on line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 25, n. esp.3, p. 1749–1764, 2021.
 15. Тупиця О. Ю. Коопероване навчання в сучасних закладах освіти України. Зміст освіти та освітні практики Наукової української школи : матеріали всеукраїнського освітнього форсайту «Зміст освіти та освітні практики Наукової української школи» (Полтава, 28 квітня 2021 р.). Полтава : ПОІППО, 2021. С. 127–132.

Наукова робота за 2020 н. р.

 1. Король Т. Г. Developing Test Tasks to Assess the Components of Prospective Philologists’ Translation Competence. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Т. 3. № 31. С. 243–248. https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/31.214128
 2. Король Т. Г. Шляхи реалізації колаборативного підходу до контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів. Інноваційна педагогіка. Вип. 25. Т. 1. С. 75–78. https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/25-1.14
 3. Король Т. Г. Особистісно-діяльнісний підхід до реалізації контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів крізь призму сучасних досліджень. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  Т. 1. № 32 . С. 231–236. https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/32.214510
 4. Король Т. Г. Контроль виконання перекладів майбутніми філологами : огляд методів оцінювання. Інноваційна педагогіка. Вип. 26. С. 54–57. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/26.10
 5. Король Т. Г. Портфоліо як альтернативний метод контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи. Вип. 74. С. 74–77. http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/74/18.pdf 
 6. Король Т. Г. Professional Translator Certification: Implications for Assessment in Undergraduate Philologists’ Training. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. № 3. С. 63–72. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2020-3-63–72
 7. Король Т. Г. Контрольні листи процесу виконання перекладу як засіб коригування перекладацького стилю майбутніх філологів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. Вип. 72. Т. 2. С. 76–80. http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/72/part_2/17.pdf
 8. Король Т. Г. Шляхи застосування ретроспективного опитування в контролі й навчанні перекладу майбутніх філологів. Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Педагогічні науки. № 1 (34). С. 136–141.  https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-1-22
 9. Король Т. Г. Переклад промов TED TALKS як автентичний груповий проєкт: із досвіду реалізації та оцінювання. Іноземні мови. № 4. 2020. С. 17–25.
 10. Король Т. Г. Translation assessment: is there anything to be tested objectively? Advanced Education. 2020. Issue 15. Р. 32–40 (Web of Science Core Collection).
 11. Король Т. Г. Засоби реалізації самоконтролю в навчанні письмового перекладу майбутніх філологів. «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Світ як інтертекст», 17–18 червня 2020 року. Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2020.  С. 437–439.
 12. Король Т. Г. Checklist as a Translation Assessment Tool. II Annual Conference on Current Foreign Languages Teaching Issues in Higher Education: Conference Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, 14 May 2020. K., 2020. P. 25–27.
 13. Стеценко В. В. Зовнішня реклама як сучасний засіб комунікацій міста. Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2020. № 6. С. 155–158 (Index Copernicus, Российский индекс научного цитирования).
 14. Стеценко В. В. The complex system of marketing communications management in the enterprises. Бизнес Информ : научный информационный журнал. 2020. № 9. С. 433–437 (Ulrichsweb Global Serials  Directory, Index Copernicus, Российский индекс научного цитирования, Reseach Papers in Economics, CitaFactor).
 15. Стеценко В. В. Конкурентні переваги вищого навчального закладу : сучасний зміст. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». Чернівці : ЧТЕІ, 2020. № 3 (59). С. 194–203.  
 16. Стеценко В. В. Концептуальне значення безеквівалентної лексики в поетичному тексті-перекладі. Nauka i studia : Materialy XVI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzen Europy – 2020». Poland, 2020. Р. 24–26.
 17. Сухачова Н. С. Семантичні деривати англомовної економічної терміносистеми та особливості їх перекладу на українську мову. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31 (70). № 2. Ч. 3. С. 68–73.
 18. Сухачова Н. С. Лексико-семантичні засоби актуалізації фактора адресата у формах поінформованої згоди на стоматологічне лікування. Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19–20 листопада 2020 р. Полтава : Астрая. 2020. С. 196–202.
 19. Сухачова Н. С. Конверсія як один із способів творення термінолексики англомовної терміносистеми менеджменту. Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / гол. ред. проф.  Н. М. Бобух. Полтава : ПУЕТ, 2019. Вип. 2. 62–69 с.
 20. Сухачова Н. С. Семантичні деривати англомовної економічної терміносистеми та особливості їх перекладу на українську мову. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.  Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Том 31 (70) № 2, 2020. С. 68–73.
 21. Тупиця О. Ю. Особливості відтворення безеквівалентної лексики при поетичному перекладі // Актуальні питання теоретичної та прикладної лінгвістики : колективна монографія. Полтава : Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна», 2020. С. 175–184.
 22. Тупиця О. Ю. Значення етнокультурної лексики для інтерпретації поетичного тексту. Materials of the XVI International scientific and practical Conference Science without borders – 2020. Sheffield. Science and education LTD, 2020. Р. 18–20.
 23. Тупиця О. Ю. Транслятологічні проблеми відтворення лексики з національно-культурною семантикою / Зімакова Л. В., Тупиця О. Ю. / Філологічні науки : науковий журнал. Випуск 32. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2020. – С.99-104 (Журнал індексовано в науково метричних базах: Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus).

2019

 1. Бобух Н. М. Лексичні опозиції в поетичних творах Максима Рильського // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / гол. ред. проф.  Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – Вип. 2. – С. 115–124 (індексовано в наукометричних базах: National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2017 = 57.33),  Google Scholar).
 2. Бобух Н. М. Семантико-стилістичні функції контрастивів у художніх текстах  Івана Нечуя-Левицького // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2019. – № 2 (41). – С. 119–128.
 3. Бобух Н. М. Методичні рекомендації щодо використання ділової української мови Полтава : РВВ ПУЕТ, 2019. – 50 с.
 4. Сухачова Н. С. «APPLICATION OF THE LEARNING COMMUNITIES APPROACH TO TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES» / Nataliia Sukhachova, Valentina Voskoboinyk // Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. Vol. 7, No 3. P. 283–291, (Наукометрична база Web of Science Core Collection).
 5. V. Honcharenko , A. Panteleimonenko , A. Pozhar , V. Stetsenko  Cooperatives in IT sector: theoretical and practical apects //  Periodicals of Engineering and Natural Sciences Vol. 7, No. 2, August 2019, pp. 597–607
 6. Стеценко В. В., Тупиця О. Ю. Функції безеквівалентної лексики в поетичному тексті (оригіналі та перекладі) / Стеценко В. В., Тупиця О. Ю / Мова і міжкультурна комунікація : Збірник наукових праць. Випуск 2. – Полтава : Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2019. – С. 237-251 (Журнал індексовано в наукометричних базах: National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2017 = 57.33), Google Scholar).
 7. Король Т. Г. Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації : [монографія] / С.С. Ніколенко, В.В. Стеценко. (Особистий внесок: розглянуто соціально-економічну сутність системи маркетингових комунікацій - 0,5 д.а.; визначено методичні підходи до оцінки ефективності системи маркетингових комунікацій - 1 - д.а.; здійснено аналіз організаційно-економічного механізму управління системою маркетингових комунікацій - 2,5 д.а.; удосконалено організаційно-економічний механізм управління системою маркетингових комунікацій в організаціях споживчої кооперації - 2,5 д.а.), 2019.
 8. Король Т. Г. Translation Assessment: Is There Anything to Be Tested Objectively? / T. Korol // Advanced Education. – Issue 15, 2020. – P. 32-40. DOI:10.205353/2410-8286.200720 (Indexed in Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index).
 9. Король Т. Г. Міркування вголос як допоміжний метод контролю в навчанні письмового перекладу майбутніх філологів / T. Король // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 17, Т. 2. – С. 99–102. (Index Copernicus)
 10. Король Т. Г. Сучасний стан дослідженості проблеми контролю сформованості перекладацької компетентності / Т. Г. Король // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – 2019. – Вип. LXXXVIIІ, № 88. – С. 54–60.
  (Index Copernicus)
 11. Король Т. Г. Роль та місце контролю в структурі перекладацької діяльності  / Т. Г. Король // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Вип. 70. – 2019.– С. 146–150. – Режим доступу: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/70-2019/38.pdf
 12. Король Т. Г. Реалізація процесуального підходу до контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів / Т. Г. Король // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка». – Вип. 5(161). – 2019. – С. 101–104.
 13. Тупиця О. Ю. Функції безеквівалентної лексики в поетичному тексті (оригіналі та перекладі) / Стеценко В. В., Тупиця О. Ю / Мова і міжкультурна комунікація : Збірник наукових праць. Випуск 2. – Полтава : Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2019. – С. 237-251 (Журнал індексовано в наукометричних базах: National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2017 = 57.33), Google Scholar).
 14. Тупиця О. Ю. Українська безеквівалентна лексика в «Енеїді» І. П. Котляревського та оповіданнях М. В. Гоголя / Тупиця О. Ю. / Рідний край. Науковий публіцистичний художньо-літературний альманахПолтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2019. – № 2. – С. 147–151.

          

26-28 березня 2021 року на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки працювали кілька секцій ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України у 2020–2021 навчальному році.

До складу журі ввійшли науково-педагогічні працівники Король Тетяна Григорівна, к.пед.н., доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу (cекція англійської мови), Олександр Тупиця, к. філол. н., доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу (cекція німецької мови). В аудиторіях вишу панувала ділова й доброзичлива атмосфера, яка сприяла виявленню обдарованої творчої молоді.

Злагоджено й ефективно забезпечували роботу журі секретарі секцій: англійської мови – Царенко Вікторія Миколаївна, асистент кафедри ділової іноземної мови, німецької мови – Чабан Владислав Валерійович, асистент кафедри ділової іноземної мови.

Усі колеги виявили високу фахову компетентність, академічну доброчесність, принциповість, відповідальність і доброзичливість в оцінці доробку юних дослідників.

          

Статті у зарубіжних виданнях, які
включено до міжнародних наукометричних баз
SciVerse Scopus та Web of Science Core Collection


1.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Translation Project as an Assessment Tool: Ukrainian Context / T. Korol // The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. – Vol. 7, No 1. – P. 115–123 (Indexed in Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index).

2.

Стеценко В. В.,
к. е. н., доцент

Honcharenko V., Panteleymonenko A., Pozhar A., Stetsenko V.Cooperatives in the sphere of information technologies: theoretical and practical aspects. Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM). April 2019. – P. 234–240 (Scopus&WoS).

 

3.

Сухачова Н. С.,
к. філол. н., доцент

APPLICATION OF THE LEARNING COMMUNITIES APPROACH TO TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES / Nataliia Sukhachova, Valentina Voskoboinyk // The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. – Vol. 7, No 3. – P. 283–291 (Indexed in Clarivate Analytics Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index).

Статті у виданнях на території України, які
включено до інших міжнародних наукометричних баз


1.

Бобух Н. М.,
д. філол. н., професор

Лексичні опозиції як засіб створення контрасту в повісті Івана Нечуя-Левицького «Хмари» // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2019. – С. 3–11 (індексовано в наукометричних базах: National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2017: 51.15), Google Scholar).

2.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Сучасний стан дослідженості проблеми контролю сформованості перекладацької компетентності / Т. Г. Король // Збірник наукових праць «Педагогічні науки». – Херсон, 2019. – Вип. LXXXVIIІ, № 88. – С. 54–60 (Index Copernicus).

3.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Міркування вголос як допоміжний метод контролю в навчанні письмового перекладу майбутніх філологів / Т. Г. Король // Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2019. – Вип. 17. Т. 2. – С. 99–102 (Index Copernicus).

4.

Сухачова Н. С.,
к. філол. н., доцент

Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели RESOURCES / РЕСУРСИ на основі концептуальної моделі поняття MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ / Н. С. Сухачова // Науковий журнал «Молодий вчений», січень 2019 р. – № 1 (65). – С. 120–123 (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus).

5.

Тупиця О. Ю.,
к. філол. н., доцент

Функціонально-прагматичний потенціал безеквівалентної лексики в композиції поетичного тексту // Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 162–172 (Google Scholar, Polish Scholary Bibligraphy, researchBib – Academic resource index, Index Copernicus).
Перекладацькі трансформації етнічної картини світу поетичного тексту // Філологічні науки : наук. журн. / Полтав. нац. ун-т імені В. Г. Короленка, 2018. – Вип. 28. – С. 73–77. (Google Scholar, Ulrichsweb Global Serials Direktory, Index Copernicus).

Тези у зарубіжних виданнях, які
не включено до міжнародних наукометричних баз

1.

Король Т. Г.,
к. пед. н., доцент

Король Т. Г. Переводческий анализ текста в современной практике и дидактике перевода / Т. Г. Король // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019.  – С. 447–451 [электронный ресурс].

2.

Сухачова Н. С.,
к. філол. н., доцент

Коммуникативный подход к изучению иностранных языков как основа формирования конкурентоспособных специалистов / В. И. Воскобойник, Н. С. Сухачева // «Непрерывная система образования «Школа – Университет». Инновации и перспективы» : сб. статей III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, БНТУ, 2019, С. 49–52.

3.

Тупиця О. Ю.,
к. філол. н., доцент

Композиційно-комунікативні особливості сучасного німецького рекламного тексту / О. Ю. Тупиця // Theoretical and methodological problems of language research : materials of the XV International scientifical Conference Cutting-edge science – 2019, April 30 – May 7, 2019 Philological sciences. – Sheffield : Science and education LTD, 2019. – C. 21–26.

Робота над дисертаціями


На здобуття наукового ступеня доктора наук

1.

Король Т. Г., к. пед. н., доцент

Система контролю сформованості у майбутніх філологів перекладацької компетентності в галузі управління та адміністрування (українська й англійська мови)

2021 р.

2022 р.

          

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

18–19 жовтня 2018 року кафедра української, іноземних мов та перекладу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України проводила ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація». Актуальність проведення конференції, присвяченої питанням мови й міжкультурної комунікації, зумовлена сучасними міжнаціональними та глобалізаційними процесами, які  позначаються на розвитку всіх країн, зокрема на виробленні освітньо-культурних стратегій вищих навчальних закладів.

Загальна кількість заявок – 97, із них: членів-кореспондентів НАН України – 1, докторів наук  – 19, кандидатів наук – 59. Представлено 9 країн: Азербайджан, Болгарія, Китай, Молдова, Німеччина, Португалія, Туреччина, Україна, Чехія. У конференції взяли участь відомі в Україні й за кордоном науковці: Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України; Глуховцева Катерина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та загального мовознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Попова Ірина Степанівна – доктор філологічних наук, професор, декан факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Під час конференції працювали секції: «Специфіка національних мов: структурний і комунікативний аспекти», «Лінгвокультурологічний аспект у дослідженні мови», «Дискурс. Лінгвістика тексту», «Культурологічний підхід до викладання мови».

Почесний гість науково-практичної конференції – полтавська поетеса-піснярка, журналіст, Заслужений діяч мистецтв України Марія Бойко – привітала учасників своїми віршами.

Студентка першого курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Дженіффер Едаче Еко (Нігерія) прочитала для учасників наукового зібрання поезію Ліни Костенко.

Учасників конференції привітали студенти-філологи першого курсу, майбутні перекладачі з англійської та німецької мов: Говоруха Марія, Лісова Анастасія, Озбек Мустафа (Турецька Республіка), Олійник Олександра, Рахманова Валерія, Самонова Анна, у виконанні яких прозвучали поезії англійською, іспанською, німецькою, турецькою, французькою мовами.

Студент ІІ курсу спеціальності «Харчові технології та інженерія», учасник 7 сезону «Голосу країни» Вілонджа Еміль виконав для учасників наукового зібрання пісні англійською та французькою мовами.

Доктор історичних наук, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Оніпко Т. В. провела екскурсію по Полтаві з відвідуванням літературно-меморіальних музеїв В. Г. Короленка та І. П. Котляревського, а також екскурсію до музею-садиби М. В. Гоголя (с. Гоголево Шишацького району) та Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація».

          

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

Кафедра української та іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України опублікувала перший випуск збірника наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України як загальнодержавне й міжнародне видання. У збірнику вміщені статті викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, співробітників науково-дослідних установ України та зарубіжжя (Азербайджанська Республіка, Китайська Народна Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Болгарія, Російська Федерація) з актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, комунікативної прагматики, міжкультурної й міжмовної взаємодії.

Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5873

          

Наукова діяльність
викладачів кафедри української та іноземних мов
за 2016–2017 н. р.

 1. Бобух Н. М. Рецензія на монографію «Мовний потенціал творчої спадщини Д. І. Яворницького» // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. пр. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2016. – С.171–173.
 2. Бобух Н. М. «А у всіх (навіть у травинки) сміялися сльози» (контрастиви в поезії Павла Тичини) // Культура слова. – 2016. – Вип. 84. – С. 36–43.
 3. Бобух Н. М. Контрастиви в мовно-художній картині світу Григорія Коваля // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 13–23 (National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2015: 42.45), Google Scholar).
 4. Бобух Н. М. Функційно-семантичні параметри категорії ствердження в українській літературній мові // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 286–293 (National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2015: 42.45), Google Scholar).
 5. Воловик Л. Б. Словотвірна структура префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології / Воловик Л. Б. // Науковий журнал «Молодий вчений», червень 2017 р. – № 6 (45) – С. 134 – 137.
 6. Гончарова Є. Є. Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови. – Витоки педагогічної майстерності. – Вип. 18, 2016. – С. 45 – 52.
 7. Завалій С. Б. Синтаксичні функції оксиморонних синтагм у поетичному словнику  // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 209–221 (National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2015: 42.45), Google Scholar).
 8. Король Т. Г. An Overview of Translation Skill Level Descriptions // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 52 – 53;
 9. Сухачова Н. С. Семантичний аналіз термінологічних одиниць парцели SUBORDINATES / ПІДЛЕГЛІ на основі концептуальної моделі домену MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ / Н. С. Сухачова // Науковий журнал «Молодий вчений», листопад 2016 р. – № 11 (38) – С. 234 – 237.
 10. Н. С. Сухачова Cемантична класифікація термінологічних одиниць парцели ORGANIZATION / ОРГАНІЗАЦІЯ як складника концептуального домену MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ / Н. С. Сухачова //  Лінгвістика : зб. наук. пр.  / гол. ред. проф. К. Д. Глуховцева. – Старобільськ : Луганський національний університет ім. Т.  Шевченка, 2016. – № 1 (34) С. 82–89.
 11. Чорна О. Ю.  Контрастиви у мовотворчості С. Жадана // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 77–88 (National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2015: 42.45), Google Scholar).

          

Наукова діяльність
викладачів кафедри української та іноземних мов
за 2015–2016 н. р.

 1. Бобух Н. М. Контрастиви в поетичному ідіолекті Івана Драча / Н. М. Бобух // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – № 2 (33). – С. 79–87.
 2. Бобух Н. М. Оксиморонні синтагми в мовотворчості Івана Драча / Н. М. Бобух // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт», 2015. – С.135–145.
 3. Бобух Н. М. Лексичні опозиції в поетичному словнику Ганни Чубач / Н. М. Бобух // Український смисл : наук. зб. / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. – С. 95–103.
 4. Воловик Л. Б. Особливості префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології / Л. Б. Воловик // Філологічні науки : зб. наук. пр. – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – Вип. 15. – С. 63–68.
 5. Воловик Л. Б. Словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології / Л. Б. Воловик // Лінгвістика : зб. наук. пр. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – № 2 (33). – С. 65–71.
 6. Honcharova E. E. Strategies of differentiation of future foreign language teachers training at Higher pedagogical establishments / E. E. Honcharova  // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 140–144.
 7. Король Т.Г. Англомовна компетентність у читанні фінансової фахової літератури як об’єкт тестового контролю / Т. Г. Король // Наука і освіта : наук.-практ. журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6/CXXXV. – С. 48–54. https://drive.google.com/file/d/0B7lN9BNNMs90TnJ5dnZsWjhWOUU/view
 8. Король Т.Г. Структура комунікативно спрямованого тестового завдання з читання англомовної фахової літератури / Т. Г. Король // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2015. – Вип. 2. – С. 199–205.
 9. Король Т.Г. Адаптивний тестовий контроль англомовної компетентності в читанні фахової літератури студентами немовних спеціальностей / Т. Г. Король // Наукові записки : [зб. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. CXXVI (126). – Серія педагогічні та історичні науки. – С. 86–94.
 10. Король Т.Г. Банк тестових завдань з читання англомовної фінансової літератури / Т. Г. Король // Вісник Черкаського університету : наук. журнал. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2015. – № 34 (367). – С. 70–78.
 11. Король Т.Г. Методичні засади реалізації тестового контролю англомовної читацької компетентності у старшокласників / Т. Г. Король // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9(158). – С. 51–53.
 12. Стеценко В. В. Зовнішня реклама як сучасний засіб комунікацій міста / В. В. Стеценко // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль : Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН, 2014. – № 6. – С. 155–158.
 13. Stetsenko V. V. The complex system of marketing communications management in the enterprises / V. V. Stetsenko // Бизнес Информ : научный информационный журнал. – Харьков : Издательский дом «ИНЖЭК», 2015. – № 9. – С. 433–437.
 14. Стеценко В. В. Конкурентні переваги вищого навчального закладу: сучасний зміст / В. В. Стеценко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія «Економічні науки». – Чернівці : ЧТЕІ, 2015. – № 3 (59). – С. 194–203.
 15. Сухачова Н. С. Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели MANAGER / УПРАВЛІНЕЦЬ на підставі концептуальної моделі поняття MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ / Н. С. Сухачова // Науковий журнал «Молодий вчений», березень 2015 р. – № 3 (18), Частина 1. –  С. 123–126 (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus) Index Copernicus (ICTM Value) : 4.11 (2013). http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/18/
 16. Сухачова Н. С. Англомовний макроконцепт MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ : модель концептуальної мережі / Н. С. Сухачова // Філологічні науки : зб. наук. пр. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2015. –  Вип. 19. –  С.95–100. http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4663/browse?type=title&submit_browse
 17. Сухачова Н. С. Семантична деривація в англомовній терміносистемі менеджменту / Н. С. Сухачова  //  Лінгвістика : зб. наук. пр.  / гол. ред. проф. К. Д. Глуховцева. – Старобільськ : Луганський національний університет ім. Т.  Шевченка, 2015. – Вип. 32. –  С. 95–102.
 18. Шехавцова С. О. Застосування технології тренінгу особистісних змін у процесі формування суб’єктності студентів / С. О. Шехавцова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 41. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 490–494.

          

Наукова діяльність
викладачів кафедри української та іноземних мов
за 2014–2015 н. р.

 1. Антіпова А. В. Когнітивна обумовленість мови й мовлення у мовленнєвій діяльності // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – Вип. 1. – С. 6–12.
 2. Антіпова А. В. Повторна номінація як форма рефлективності (на матеріалі французької мови) // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 16–20.
 3. Барилко С. М. Comparative Translation Analysis of Donald Davie’s Poem «Winter Talent» // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, серія «філологічні науки». – Луганськ : Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 15 (276). – Ч. 2. – С. 23–29 – фахове видання. 
 4. Бобух Н. М. Контрастиви в мовотворчості Бориса Олійника // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 27–34.
 5. Бобух Н. М. Семантико-стилістичні функції емотивних опозицій у поетичних творах Василя Стуса // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : зб. наук. пр. / гол. ред.
  Н. В. Кондратенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – Вип. 1. – С. 140–144 (співав. Морозова Д. І.).
 6. Бобух Н. М. Субстантивные эмотивные оппозиции в поэтическом дискурсе (на материале русской поэзии) // Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 2014. Доклады и сообщения (Болгария, Велико-Тырново, 3–6 апреля 2014 г.). – Велико-Тырново : ИВИС, 2014. – С. 396–398.
 7. Воловик Л. Б. Вплив контексту на архітектоніку префіксальних дієслів у тексті економічної газетної статті // Філологічні науки : зб. наук. пр. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 2014. – № 130. – С. 480–484 – фахове видання.
 8. Воловик Л. Б. Конверсія основ інфінітива префіксальних дієслів (на матеріалі німецької економічної терміносистеми) // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 45–51.
 9. Гончарова Є. Є. Формування фахової компетенції майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 181–191.
 10.  Ємець С. О. Структура концепту УСПІХ: конвенціональні метафори (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 214–227.
 11. Завалій С. Б. Оксиморонні синтагми як засіб репрезентації ключових опозицій СВІТЛО – ТЕМРЯВА, БІЛИЙ – ЧОРНИЙ у поетичній мові // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – Вип. 1. –  С. 164–168.
 12.  Завалій С. Б. Оксиморонні синтагми як репрезентанти ключової опозиції життя – смерть у поетичній мові // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 95–101.
 13.  Завалій С. Б. Особенности структурно-семантической организации оксюморонных синтагм в поэтическом дискурсе // Научная дискуссия : инновации в современном мире : сб. статей по материалам ХХVI международной научно-практической  конференции. – Вып. 26. – М., 2014. С. 57–62 – фахове видання.
 14.  Король Т. Г. Testing english Reading for Specific Purposes competence as a System // International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» – 2014, Sept. – P. 58–61 – фахове видання.
 15.  Король Т. Г. Вимоги до тестових завдань з читання англомовної фахової літератури // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали  ІX Міжнар. наук.-практ. конф. –  К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 65–68.
 16.  Король Т. Г. Вимоги до тестового контролю англомовної компетенції в читанні фахової літератури майбутніми фінансистами // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 233–240.
 17.  Король Т. Г. Реализация коммуникативного подхода к тестовому контролю русскоязычной компетенции в чтении специальной литературы // Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание. Одиннадцатый международный симпозиум МАПРЯЛ 2014. Доклады и сообщения (Болгария, Велико-Тырново, 3–6 апреля 2014 г.). –  Велико-Тырново : ИВИС, 2014. – С. 538–541.
 18.  Король Т. Г. Формування тестових стратегій студентів як компонент контролю іншомовної компетенції в читанні фахової літератури // Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : Полт. НТУ, 2014. –
  1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 52–54.
 19.  Стеценко В. В. Іншомовні терміни в процесі управління підприємствами й організаціями // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 124–132.
 20.  Стеценко В. В. Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації : монографія / С. С. Ніколенко, В. В. Стеценко. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 194 c.
 21.  Сухачова Н. С. Засоби вербалізації макроконцепту MANAGEMENT в англомовній картині світу // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 269–276.
 22.  Чорна О. Ю. Семантика міфологічного часу в українських господарських замовляннях // Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. проф. Н. М. Бобух. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – Вип. 1. – С. 151–160.
 23.  Чорна О. Ю. Семантико-стилістичні функції опозицій (на матеріалі поетичних творів Лесі Українки й Ліни Костенко) // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – Вип. 1. – С. 235–240.
 24.  Чорна О. Ю. Функционально-семантическая классификация антонимов (на матери але пєтических призведений Е. Евтушенко и Л. Костенко) // Научная дискуссия : инновации в современном мире : сб. статей по материалам ХХVI международной научно-практической  конференции. – Вып. 26.– М., 2014. – С. 68–73 – фахове видання.

Захист дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Гончарова Є. Є., ст. викл.

Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах.

Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 058.053.01 Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка 27 березня 2015 р.

Завалій С. Б., ст. викл.

Типологія оксиморонних синтагм у поетичній мові другої половини ХХ – першої половини ХХІ століття.

Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України 05 травня 2015р.

          

5 травня 2015 року об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України  ст. викладач кафедри Завалій Світлана Борисівна захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 „Типологія оксиморонних синтагм у поезії  другої половини ХХ – початку ХХІ століття” (науковий керівник доктор філологічних наук, професор Бобух Надія Миколаївна, ВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі», завідувач кафедри української та іноземних мов).

Вітаємо з захистом та бажаємо подальших наукових звершень!

          

27 березня 2015 року об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ст. викладач кафедри Гончарова Євгенія Євгеніївна захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 „Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах” (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Гринькова Марина Вікторівна, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту).

Вітаємо з захистом та бажаємо подальших наукових звершень!

          

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
за 2014 р.

Наукова школа «Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти» (керівник – Бобух Н.М., завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф.). Кількість – 3 особи (2 здобувачі: ст. викл. Завалій С. Б., викл. Чорна О. Ю., 1 студент – Заворотній С. І.).

Комплексна кафедральна тема «Лінгвокогнітивне моделювання й  тенденції розвитку англійської мови та англомовних терміносистем» (керівник – к. філол. н., доц. Воскобойник В. І.). Кількість учасників – 6.

10-11 жовтня 2014 року кафедрою спільно з Інститутом української мови НАН України проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація». Загальна кількість заявок – 48, із них: членів-кореспондентів НАН України – 1, докторів наук  – 14, кандидатів наук – 26. Представлено 7 країн: Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Росія, Туреччина, Україна, Чехія.

За 2014р. викладачами кафедри опубліковано 2 статті у фахових виданнях України (1 – доц. Барилко С. М., 1 – доц. Воловик Л. Б.); у закордонних виданнях – 3 статті (1 – доц. Король Т.Г., 1 – ст. викл. ЗавалійС. Б., 1 – ст. викл. Ємець С.О.), 14 статей у нефахових виданнях України та 8 тез.
За 2014 р. викладачі кафедри брали участь у 3 міжнародних конференціях (Україна) та міжнародному симпозіумі (Болгарія), де представили 24 доповіді.

Видано монографію: Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації : монографія / С. С. Ніколенко, В. В. Стеценко. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 194 c.

Відбувся захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук старшого викладача кафедри української та іноземних мов Сухачової Наталі Сергіївни.

Присвоєно науковий ступень кандидата філологічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Антіповій Альоні Володимирівні.

Присвоєно науковий ступень кандидата філологічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Сухачовій Наталі Сергіївні.

          

Міжнародний симпозіум у Болгарії

03 – 06 квітня 2014 р. у Великотирновському університеті імені Святих Кирила і Мефодія (Болгарія) відбувся Одинадцятий міжнародний симпозіум – МАПРЯЛ’14 «Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание» за участі представників 16 країн, зокрема Японії, Ірану, Греції, Сербії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Туреччини, Казахстану, Грузії та ін. У роботі симпозіуму взяли участь завідувач кафедри української та іноземних мов, проф. Бобух Н. М. і старший викладач кафедри Король Т. Г. (заочно). Н. М. Бобух була співголовою секції «Культурология и лингвокультурология. Русский язык в этнокультурной парадигме». Крім засідання секцій, був проведений круглий стіл «Тестирование: за и против». Учасники симпозіуму отримали сертифікати.

          

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
за 2012 – 2013 н. р.

Наукова школа «Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти» (керівник – Бобух Н.М., завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф.). Кількість – 3 особи (2 здобувачі: ст. викл. Завалій С. Б., викл. Чорна О. Ю., 1 студент – Заворотній С. І.). Опубліковано: статей – 4 , тези – 1

Комплексна кафедральна тема «Лінгвокогнітивне моделювання й  тенденції розвитку англійської мови та англомовних терміносистем» (керівник – к. філол. н., доц. Воскобойник В. І.). Кількість учасників – 5.

За 2012–2013 н. р. викладачами кафедри опубліковано 10 статей у фахових виданнях України (3 – проф. Бобух Н. М., 1 – ст. викл. Завалій С. Б., 2 – ст. викл. Воловик Л. Б.); у закордонних виданнях – 3 статті (2 – ст. викл. Сухачова Н. С., 1 – ст. викл. Антіпова А. В.) та 10 тез.

Участь у конференціях:

Присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Стеценку Володимирові Валерійовичу.

Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Король Тетяні Григорівні.

Присвоєно науковий ступень кандидата філологічних наук старшому викладачеві кафедри української та іноземних мов Воловик Ларисі Борисівні.

Відбувся захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук старшого викладача кафедри української та іноземних мов Антіпової Альони Володимирівни.

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
за 2011 – 2012 н. р.

Наукова школа «Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти» (керівник – Бобух Н.М., завідувач кафедри української та іноземних мов, д. філол. н., проф.). Кількість – 3 особи (2 здобувачі: ст. викл. Завалій С. Б., викл. Чорна О. Ю., 1 студент – Заворотній С. І.). Опубліковано: статей – 10 (проф. Бобух Н. М., ст. викл. Завалій С. Б.), словників – 1 (Заворотній С. І. Словник етикетних формул (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 36 с.).

Комплексна кафедральна тема «Лінгвокогнітивне моделювання й  тенденції розвитку англійської мови та англомовних терміносистем» (керівник – к. філол. н., доц. Воскобойник В. І.). Кількість учасників – 5.

За 2011–2012 н. р. викладачами кафедри опубліковано 13 статей у фахових виданнях України (5 – проф. Бобух Н. М., 3 – ст. викл. Завалій С. Б., по 2– ст. викл. Воловик Л. Б. і ст. викл. Сухачова Н. С.); в інших виданнях – 2 статті; у закордонних виданнях – 2 статті (проф. Бобух Н.М.) та 13 тез.

Участь у конференціях:

14 червня 2012 р. відбувся захист ст. викл. Стеценка В. В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації». Сім викладачів кафедри працюють над написанням кандидатських дисертацій.

На 2012–2013 навчальний рік заплановано захист 6 дисертацій (ст. викл. Антіпова А. В., ст. викл. Воловик Л. Б., ст. викл. Завалій С. Б., ст. викл. Гончарова Є. Є., ст. викл. Король Т. Г., викл. Ємець С. О.). Вийшло оголошення про захист кандидатської дисертації ст. викл. Король Т. Г. (захист у жовтні 2012 р.)