Історія кафедри

          

Кафедра української та іноземних мов створена у вересні 2011 року шляхом реорганізації кафедри іноземних мов.

Кафедра іноземних мов була заснована в 1970 році. Першим завідувачем був  М. М. Коваль (1970–1980 рр.). Із 1980 р. до 1982 р. кафедрою завідувала В. І. Чернуха, з 1982 р. до 1986 р. – В. І. Шепелева, з 1986 до 1993 р. – Т. І. Ковальчук, з 1993 р. до 2005 р. – Р. І. Дмитренко.

На початку 90-х років ХХ ст. в університеті було відкрито нові спеціальності – «Міжнародна економіка» й «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», після чого, крім «класичних» англійської, німецької та французької мов, почали викладатися й нові, більш наближені до вимог сучасності, дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова професійного спілкування», «Іноземна мова (друга)». Це потребувало значної за обсягом навчально-методичної роботи, розробки й тиражування посібників та підручників, посилення індивідуальної роботи зі студентами.

Науково-педагогічний потенціал кафедри іноземних мов дозволяв забезпечити ці процеси. У 90-і роки ХХ ст. на кафедрі працювали шість доцентів (Р. І. Дмитренко, Т. І. Ковальчук, В. І. Чернуха, В. І. Шепелева, Т. І. Перепелиця, В. І. Авраменко), сім старших викладачів (О. В. Глоба, В. Л. Іщенко, Т. П. Кателла, А. П. Пархоменко, Н. С. Руденко, Н. О. Сімочкіна, Т. М. Скриль) і шістнадцять викладачів (А. В. Антіпова, І. С. Баннікова, Ю. В. Борисова, Н. Б. Варнавська, Л. Б. Волкова, Л. Б. Воловик, С. О. Головіна, Ю. В. Козлова, О. А. Кононенко, Л. В. Майстренко, Б. М. Митрофанова, Л. П. Новак, В. І. Пушкар, В. В. Стеценко, А. В. Хван).

Вирішення завдань, що постали перед кафедрою в цей період, було можливим лише за умови тісної співпраці професорсько-викладацького складу з колегами із зарубіжних університетів. Тому викладачі кафедри почали переходити від тісної співпраці зі своїми колегами в навчальних закладах Полтави та інших міст України до налагодження контактів і можливості стажування на відповідних кафедрах зарубіжних університетів, зокрема США. У цей час Полтавський кооперативний інститут отримав грант, за програмою якого, розрахованою на п’ять років, чотирнадцять викладачів пройшли місячне стажування в Холіокському коледжі США, а чотирнадцять професорів із Америки працювали з викладачами і студентами в Полтаві. Крім підвищення якості навчального процесу, результатом цієї співпраці стало поповнення фонду кафедри «Ресурсний центр», що  дозволило започаткувати проведення в 90-х роках ХХ ст. та на початку нового століття круглих столів і семінарів із проблем методики викладання іноземних мов для вчителів коледжів та загальноосвітніх шкіл.

У 90-і роки ХХ ст. під керівництвом доцента В. І. Шепелевої викладачі кафедри виконували наукові дослідження на теми: «Розвиток особистості студента засобами іноземних мов» (1991–1995 рр.), «Шляхи посилення професійної спрямованості навчання іноземних мов у вищому навчальному закладі» (1996–2000 рр.).

Особливого розвитку наукова робота кафедри набуває в 2000–2011 роках, коли викладачі розробляли такі комплексні теми: «Економічна терміносистема і загальнотеоретичні основи створення навчальних галузевих словників (англійська мова)» (керівник – професор В. К. Зернова), «Шляхи впровадження інноваційних технологій у процес вивчення іноземних мов у ПУСКУ» (керівники – доценти В. І. Чернуха, В. І. Шепелева) та ін.

Як і в 90-і роки, коли кафедра була визнана центром із вивчення іноземних мов у економічних ВНЗ України, у новому тисячолітті вона також залишається авторитетним центром із наукових досліджень змісту викладання іноземних мов у вищій школі. Свідченням цього є проведення в університеті восьми міжнародних науково-методичних конференцій із проблем викладання та вивчення іноземних мов. В останній конференції, яка відбулася в 2010 році, узяли участь 250 викладачів з України, Російської Федерації, Республіки Молдови, США. За її результатами опубліковано збірник «Матеріли VIII Міжнародної науково-методичної конференції «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної».

Важливе завдання кафедри, яке вона успішно виконує, – організація наукових досліджень студентів. Результативними формами їх залучення до науково-дослідної роботи є проведення щорічних конкурсів на кращу студентську наукову роботу, студентських наукових конференцій, олімпіад і семінарів, а також міжнародні програми обміну для студентів. Кафедра забезпечує участь своїх вихованців у регіональних, всеукраїнських та міжвузівських наукових студентських конференціях, які проводяться іноземними мовами в різних університетах.

У 2005 році колектив кафедри очолила кандидат філологічних наук, доцент В. І. Воскобойник.

Навчальні програми й посібники для студентів немовних вищих навчальних закладів України з дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного спілкування», «Ділова іноземна мова», підготовлені викладачами кафедри, отримали гриф Міністерства освіти і науки України, що свідчить про високий фаховий рівень педагогічного колективу.

На нинішньому етапі розвитку, коли університет почав готувати фахівців для інших країн, викладачі кафедри спрямовують свої зусилля на роботу з іноземними студентами, для яких проводять круглі столи, де обговорюють проблеми, що виникають у студентів під час вивчення української та інших мов, надають необхідні рекомендації і практичну допомогу.

Значну увагу кафедра надає професійному вихованню студентів. Щороку вона проводить Декаду іноземних мов, під час якої студенти університету мають змогу не лише виявити свої знання з іноземних мов, а й продемонструвати творчі здібності. Упродовж Декади проводяться різноманітні конкурси на кращого знавця іноземних мов, зокрема конкурси, спрямовані на перевірку рівня сформованості навичок письма, аудіювання, читання, знання лексичного й граматичного матеріалу, а також конкурси презентацій і стінгазет іноземними мовами, вікторини, брейн-ринги тощо. Декада традиційно закінчується Вечором іноземних мов, на який запрошують співробітників, викладачів і студентів університету, а також гостей із загальноосвітніх шкіл та університетів Полтави. Не забувають на кафедрі і про школярів – майбутніх студентів: допомагають їм готувати наукові роботи для Малої академії наук та шкільних конкурсів, проводять інтелектуальні змагання серед учнів.

На кафедрі також працює Дискусійний клуб з англійської мови, створений у 2006 році, під час засідань якого студенти дискутують, виголошують та обговорюють доповіді, статті, спілкуються з носіями мови, переглядають англомовні відеофільми, а також Центр академічної допомоги студентам, мета якого – сприяти поглибленню й удосконаленню мовленнєвих та писемних навичок студентів з англійської мови.

Із вересня 2011 року кафедру української та іноземних мов очолила доктор філологічних наук, професор Н. М. Бобух.

Сьогодні до складу кафедри входить 12 викладачів, серед них: кандидати філологічних наук, доценти Л. Б. Воловик, В. І. Воскобойник, Н. С. Сухачова; кандидати педагогічних наук, доценти С. М. Барилко, Т. Г. Король; кандидати філологічних наук, старші викладачі А. В. Антіпова, С. Б. Завалій; кандидат педагогічних наук, старший викладач Є. Є. Гончарова; кандидат економічних наук, старший викладач В. В. Стеценко; старший викладач С. О. Ємець; викладач О. Ю. Чорна.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:  «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Культура наукової мови», «Мовний етикет», «Лінгвістичні основи документознавства», «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (друга)». Упродовж 2010–2015 років викладачі кафедри підготували 19 навчально-методичних посібників для самостійного вивчення навчальних дисциплін і розробили 17 дистанційних курсів.

На кафедрі функціонує наукова школа «Антоніми в українській поетичній мові: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти» (керівник – д. філол. н., проф. Н. М. Бобух). Під її керівництвом захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (С. Б. Завалій, старший викладач; Л. Л. Колесникова, старший викладач ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»). Викладач О. Ю. Чорна працює над написанням кандидатської дисертації. Значну увагу на кафедрі приділяють студентській науковій роботі. Студенти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» неодноразово були дипломантами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Українська мова» для всіх вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації (М. Галак, Л. Лисяк, С. Заворотній). Зокрема, студент факультету фінансів і обліку С. Заворотній нагороджений дипломами: «Найкращий знавець граматики», «За найкращий твір» (Чернівці, 2011 р.); переможець І туру Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених (Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, 15–16 грудня 2011 р.), стипендіат Сьомого конкурсу Стипендіальної програми «Завтра. UA» Фонду Віктора Пінчука 2012/13 рр. у номінації «Філологія та журналістика».

Науковці кафедри розробляють також комплексні теми: «Лінгвокогнітивне моделювання та тенденції розвитку англійської мови й англомовних терміносистем» (керівник – к. філол. н., доц. В. І. Воскобойник), «Шляхи підвищення рівня володіння іноземною мовою випускниками ВНЗ відповідно до міжнародних стандартів якості» (керівник – к. пед. н. Є. Є. Гончарова). Під керівництвом В. І. Воскобойник старший викладач Н. С. Сухачова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови.

За результатами наукової роботи викладачів кафедри опубліковано понад 30 статей у фахових виданнях України, 12 – у закордонних збірниках. Упродовж 2012–2015 років захистили кандидатські дисертації А. В. Антіпова, Л. Б. Воловик, Т. Г. Король, В. В. Стеценко, Н. С. Сухачова, Є. Є. Гончарова, С. Б. Завалій.

Кафедра української та іноземних спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України 11–12 жовтня 2012 року провела І Міжнародну науково-практичну конференцію «Мова і міжкультурна комунікація», за результатами якої опубліковано збірник наукових праць. У ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мова і міжкультурна комунікація» (10–11 жовтня 2014 р.) узяли участь викладачі з Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Росії, Туреччини, України, Чехії. Актуальність проведення конференцій, присвячених питанням мови й міжкультурної комунікації, зумовлена сучасними міжнаціональними та глобалізаційними процесами, які позначаються на розвитку всіх країн, зокрема на виробленні освітньо-культурних стратегій вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри також узяли участь у 30 міжнародних конференціях і симпозіумах в Україні та за кордоном.

Спільно з Київським національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут» і Томським політехнічним університетом проведено студентські  міжнародні інтернет-олімпіади з англійської мови, математики, фізики, хімії та комп’ютерних наук (16 квітня 2013 р., 23 квітня 2014 р., 11 травня 2015 р.), у яких узяли участь понад 100 студентів І і ІІ курсів нашого університету.

Велику увагу колектив кафедри приділяє виховній і профорієнтаційній роботі. Так, викладачі кафедри зі студентами університету взяли участь у конкурсах соціальної реклами в м. Харкові (2012 р., 2013 р.), за результатами яких отримано 15 дипломів І ступеня. Викладачі систематично проводять заходи з профорієнтаційної роботи для учнів випускних класів спеціалізованої СЗШ № 3 м. Полтави, зокрема засідання факультативу з англійської мови для спеціальних цілей ‘ESP Coffee Shop: If English is your cup of tea’ («Bank Products and Services» – Т. Г. Король,  «Stress Management» – Н. С. Сухачова, «History of Economic Thought» – В. В. Стеценко, «Food and Health» – В. І. Воскобойник  та ін.); брейн-ринг «Wie wissen Sie Deutschland?» – Л. Б. Воловик, вікторину-бесіду «Заговори, щоб я тебе побачив» – Н. М. Бобух.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з посольствами, вищими навчальними закладами й культурними центрами зарубіжних країн. У 2012 році проф. Н. М. Бобух викладала спецкурс з української мови для студентів Бакинського слов’янського університету (спеціальність «Переклад (Українська мова)» і «Регіонознавство (Українознавство)». С. О. Ємець була стипендіатом програми новогрецьких студій (ΘΥΕΣΠΑ) в Афінському національному університеті імені І. Каподистрії (м. Афіни, Греція, 2012 р.).

Інтенсивне розширення міжнародних зв’язків, викликане новими економічними й політичними умовами, розвиток ринкових відносин в Україні та її регіонах потребує спеціалістів-перекладачів, які володіють іноземними мовами й здатні забезпечити високий рівень взаємовигідних стосунків між представниками нашої країни та іноземними партнерами. У зв’язку з цим у 2015 р. відкрито нову спеціальність за ступенем бакалавра за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» програма професійного спрямування «Переклад» (Ліцензія МОН України серія АЕ № 636476 від 17 червня 2015 року). Бакалавр філології, перекладач з англійської та німецької мов є фахівцем із питань забезпечення міжмовної й міжкультурної комунікації іноземними мовами в професійному середовищі.

У 2018 році кафедру української та іноземних мов було перейменовано на кафедру української, іноземних мов та перекладу.